گروه فنی مهندسی الکتریکالا

وریستور و کاربرد آن در درایو ها

وریستور و کاربرد آن

وریستور یک نوع مقاومت الکتریکی است که مقاومت این قطعه با توجه به ولتاژ اعمال شده به دو سر آن تغییر میکند. این قطعه را به نام VDR یا Resistor Dependent Voltage( مقاومت وابسته به ولتاژ ( نیز میشناسند. این قطعه نیز مانند دیود دارای مشخصه ی ولتاژ-جریان غیرخطی و غیر اهمی است اما برخالف دیود این قطعه در هر دو جهت جریان عمل میکند و فاقد پالریته است. در ولتاژهای پایین مقاومت این قطعه بالاست و با افزایش ولتاژ مقاومت این قطعه نیز کم میشود. از وریستور در مدارهای الکترونیکی برای کنترل و حفاظت از قطعات الکترونیکی در مقابل صدمات ناشی از ولتاژ گذرای بیش از اندازه استفاده میشود. زمانی که میخواهید از این قطعه به عنوان محافظ یک قطعه استفاده کنید باید وریستور را به صورت موازی با آن قطعه نصب کنید. با این کار در صورتی که اضافه ولتاژ روی قطعه بیفتد، مقاومت وریستور کاهش مییابد و جریان زیادی از وریستور میگذرد و جریان از قطعه مورد نظر شما نخواهد گذشت. در اینورترها نیز برای حفاظت از رکتیفایرها و لینک DC وکالً قطعات درایو در ورودی از وریستور استفاده میگردد. این قطعه نقش مهمی در حفاظت وطول عمر درایو دارد.

تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت الکتریکالا محفوظ است

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت