گروه فنی مهندسی الکتریکالا

تعمیر اینورتر

تعمیر اینورتر

هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه شود.…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه شود.…
  تعمیر اینورتر کب هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه شود.…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه شود.…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه شود.…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه شود.…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه شود.…
   هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه شود.…
 تکو نام تجاری شرکت سازنده الکترو موتور ها و تجهیزات الکتریکی از جمله اینورتر می‌باشد که علارقم آن‌که دفتر مرکزی آن در کشور تایوان می‌باشد در تمام جهان محصولات آن شناخته شده و مورد کاربرد است. در ایران نیز محصولات تکو در صنایع مختلف بسیار پر کاربرد می‌باشد هردستگاه الکتریکی  علی…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه شود.…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه شود.…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه شود.…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر بهتر است در سریع ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. درغیر اینصورت می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر بهتر است در سریع ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. درغیر اینصورت می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض…
 هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر بهتر است در سریع ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. درغیر اینصورت می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض…
 هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر بهتر است در سریع ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. درغیر اینصورت می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر بهتر است در سریع ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. درغیر اینصورت می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض…
 هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر بهتر است در سریع ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. درغیر اینصورت می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض…
   هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر بهتر است در سریع ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. درغیر اینصورت می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و…
     هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض…
   هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر بهتر است در سریع ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. درغیر اینصورت می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و…
  هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر بهتر است در سریع ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. درغیر اینصورت می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر بهتر است در سریع ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض…
هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر بهتر است در سریع ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. درغیر این‌صورت می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض…
 هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر بهتر است در سریع ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. درغیر اینصورت می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض…
 هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. درغیر این صورت می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه…
Encom Electric یک شرکت با تکنولوژی بالا در سطح ملی و دارای حقوق مالکیت مستقل است و با تمرکز بر تحقیقات و توسعه محصول، تولید و فروش در زمینه اتوماسیون صنعتی تلاش می‌کند یک رهبر در این زمینه باشد. ENC می‌تواند برای تحقق انواع برنامه‌ها، محصولات و راه حل های…
Santerno یک برند ایتالیایی است که در زمینه تولید محصولات اتوماسیون صنعتی نظیر اینورترهای فرکانسی و سافت استارترها محصولاتی با استانداردهای بالا ارایه داده است. از مزایای این برند بهره وری انرژی، استحکام، راه حل‌های مرسوم و تامین کلیه لوازم جانبی که همگی در به دست آوردن یک سیستم مورد قبول…
شرکت اینوت (INVT) از جمله شرکت‌های چینی است که فعالیت آن در زمینه ساخت قطعات  صنعتی الکترونیکی شامل اینورتر با کاربری‌های مختلف می‌باشد و با توجه به تلاشی که در استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا در ساخت قطعات خود داشته توانسته است محصولات خود را وارد بازارهای جهانی کند و …
ADT یک شرکت کره ای است که در سال 1999 تاسیس شده است. این شرکت در سال 2004 گواهینامه تضمین کیفیت ISO9001 را اخذ کرده است. تخصص ADT به طور خاص بر روی طراحی و ساخت تجهیزات کنترلی و انتقال قدرت است. ADT با استفاده از تکنولوژی فراوان خود و…
اینورتر LS که یکی از محصولات شرکت بزرگ LS کره جنوبی است، این شرکت زیر مجموعه گروه صنعتی LG می‌باشد تا یک دهه قبل اینورتر LG تولید می‌شد تا اینکه شرکت ال جی بخش اتوماسیون صنعتی و تجهیزات برق را از خود جدا کرد و زیر مجموعه‌ای بنام (LS Leading Solution) را تشکیل داد. امروزه…
اینورتر زیمنس که در نسخه‌ها و سری‌های مختلفی تولید شده که به راحتی بتوانند تمامی برنامه‌های مدرن صنعتی و نیازهای اساسی یک خط تولید اتوماسیون شده را برطرف کنند. محدوده درایو زیمنس می‌تواند از درایوهای ارزان با ظرفیت های کوچک و کاربردی تا درایوهای بزرگتر و قدرتمند در محدوده مگاوات و…
  هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. در غیر این‌صورت می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه…
 هردستگاه الکتریکی در هنگام بروز مشکل و خطا یک سری فالت و ارور می‌دهد، که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر بهتر است در سریع‌ترین زمان به این هشدارها و فالت توجه شود. درغیر اینصورت می‌تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار بیاورد، که منجر به سوختن و تعویض دستگاه…
یکی از گسترده ترین دسته محصولات درایو از لحاظ مجموعه استانداردها در صنعت جهان، درایو Vacon می باشد. این درایو برای مجموعه متنوعی از کاربری ها در صنایع با اپلیکیشن‌های تعریف شده مرتبط ارائه می گردد. از این رو این درایو همواره با راه حل های مختلف مطابق با نیاز…
از جمله مزایای اینورتر های پرتو صنعت دارای دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می‌باشند  پس بهتر است در هنگام مواجهه با خرابی این  نوع اینورترابتدا سریال این دستگاه را برای متخصصین ما ارسال کنید تا وضعیت گارانتی آن را مورد بررسی قرار دهند. پرتو صنعت…
 در هر دستگاهی چندین پارامتر مهم وجود دارند که می‌توانند نقش مهمی در درست عمل کردن دستگاه داشته باشند..بی‌توجهی و نادیده گرفتن این عوامل ممکن است موجب بروزمشکل در حین عملکرد دستگاه شود. همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، ما به منظور جلوگیری از بروز خطا و از…
در هر دستگاهی چندین پارامتر مهم وجود دارند که می‌توانند نقش مهمی در درست عمل کردن دستگاه داشته باشند. بی توجهی و نادیده گرفتن این عوامل ممکن است موجب بروزمشکل در حین عملکرد دستگاه شود. همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، ما به منظور جلوگیری از بروز خطا و…
همانطور که در مطالب قبل گفته شد، برندهای مختلف دارای کیفیت های متفاوتی هستند. خرابی قطعات داخلی در اثر نوسانات و کارکرد درایو در طول زمان خیلی مهم است. بعضاً درایوهای مشهوردر کشور اصلی تولید نمی شوند و تنها در مقایسه با درایو اصلی این مسئله مشهود می‌باشد. بعضی درایوها…
یکی دیگر از علل خرابی درایو ها انتخاب اشتباه درایو است .اکثر شرکت‌های سازنده درایو، مدل‌های مختلفی تولید می کنند و برای هر مدل، کارهای خاصی را تعریف کرده اند .لذا باید به این مسئله دقت کافی شود .هر درایوی برای هر کاری ساخته نشده بعضی برندها با اینکه دارای…
  ۱- خرابی الکتروموتور که خود این مسئله از خرابی بلبرینگ‌ها، عدم تهویه مناسب و گرم شدن موتورمخصوصاً اگر الکتروموتور با فن روی شفت با فرکانس پایین کارمی کند، رطوبت و ورود آب به موتور،موتورهایی که در محیط باز و نور مستقیم خورشید یا در جاهای گرم و عدم تهویه…
نحوه تست igbt   توجه داشته باشید که این تست در حالت سرد (برق ورودی قطع باشد) انجام می‌شود.آی جی بی تی یک سوییچ الکترونیکی است که از ۳ پایه کلکتور و امیتر و گیت تشکیل می شود. به محض اینکه فرمانی به گیت نسبت به امیتر اعمال شود، سوییچ…
قبل از تعمیر درایو و آموزش ،ذکر این نکته بسیار قابل اهمیت است: (اول ایمنی ،بعد کار)     لذا در این بخش به بیان‌و ذکر چند نکنه ایمنی بسنده می‌کنیم: 1-بستن ساعت فلزی و انگشتر و گردنبد و حمل اشیا فلزی برای یک مهندس در کارگاه تعمیرات می تواند…
برای تعمیر یک اینورتر معیوب اولین قدم تست قسمت های مختلف دستگاه می‌باشد: تست ورودی‌و‌خروجی: برای تست دیود‌ها رنج مولتی متر‌را روی تست دیودی می‌گذاریم.پراپ قرمز راروی ترمینال منفی درایو می‌گذاریم‌ وپراب سیاه ‌را به ورودی‌ها به ترتیب می‌گذاریم مقادیر حدود0.4 الی 0.6 ولت را باید نشان دهد.باردیگر پراب‌سیاه‌را‌روی ترمینال…
برای اینکه بتوان یک درایو را  به صورت تخصصی تعمیر کرد لازم است که اول از هرچیز سخت افزار و اجزای یک درایو را به طور کامل شناخت در زیر به طور اجمالی به بررسی اجزای داخلی و سخت افزار اینورتر بپردازیم:   قسمت های مختلف یک درایو: الف)قدرت   ورودی…
جریان نشتی شامل جریان خط به خط و جریان نشتی به زمین می باشد. مقدار جریان نشتی بستگی به ظرفیت خازنی توزیع شده و فرکانس کریر درایو دارد. جریان نشتی به زمین که از طریق سیم های مشترک زمین عبور می کند نه تنها داخل درایو جریان دارد بلکه وارد…
* علل ورودی ۱ - ولتاژ بالا و پایین برق: باید به این مسئله توجه شود که اکثر درایوها تاحدودی ولتاژ بالاتر را تحمل می کنندو با ولتاژیکمتر کار خواهند کرد این نکته معمولا روی پلاک ثبت می شود وبالاتر از آن ولتاژ باعث خرابی خازن‎‌های لینک DC و دیودها…
️✔علل ورودی️✔علل خروجی️✔علل داخلی️✔انتخاب اشتباه️✔شرایط محیطیعلل ورودی۱ - ولتاژ بالا و پایین برق:باید به این مسئله توجه شود که اکثر درایوها تا حدودی ولتاژ بالاتر را تحمل می‌کنند و با ولتاژی کمتر کار خواهند کرد این نکته معمولا روی پلاک ثبت می‌شود و بلاتر از آن ولتاژ باعث خرابی خازن‌های لینک DC…

تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت الکتریکالا محفوظ است

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت